เวลาเปดิทำการ

จนถึง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 ~ 22:00 น.
*

เข้าก่อนเวลาปิดทำการ ๑ ชั่วโมง

*

เวลาเปิดทำการ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้เนื่องจากสภาพของสัตว์หรือสภาพอากาศ เป็นต้น

คา่เขา

ผู้ใหญ่ (นักเรียน ม.ปลายขึ้นไป) 2,200 เยน
นักเรียนชั้นประถม หรือม.ต้น 1,200 เยน
เด็กน้อย (อายุ๔ปีขึ้นไป) 700 เยน
*

กิจกรรม(2อย่าง) คนละ 500 เยน (ต่อ ๑ ครั้ง)

พาสปอร์ตประจำปี

เล่นได้อย่างเต็มที่ตลอดปี

หากใช้พาสปอร์ตประจำปี ท่านสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดปี!
ราคาแค่ประมาณ1.9เท่าของค่าเข้าปกติิ
พาสปอร์ตนี้ สามารถเข้าได้ตลอดทั้งปี ใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออก!
ท่านสามารถซื้อได้ตลอดเวลา

คา่พาสปอรต

ผู้ใหญ่ (นักเรียน ม.ปลายขึ้นไป) 4,200 เยน (ปกติิ 2,200 เยน)
นักเรียนชั้นประถม หรือม.ต้น 2,300 เยน (ปกติิ 1,200 เยน)
เด็กน้อย (อายุ๔ปีขึ้นไป) 1,300 เยน (ปกติิ 700 เยน)
*

ค่าพาสปอร์ตนี้ คิดตามอายุหรือชั้นเรียน ในวันที่ออกหนังสือ
วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่ขึ้นชั้นเรียน

 • พาสปอร์ตประจำปี จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีชื่อปรากฏในหเล่มนั้น / และไม่สามารถยืมหรือให้แก่ผู้อื่นได้
  หากเราไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของพาสปอร์ตประจำปี เราอาจปฏิเสธการรับเข้า

 • เมื่อท่านเข้าสู่ อะควาพาร์ก ชินางาวะ ท่านต้องนำ "พาสปอร์ตประจำปี" มาให้เจ้าหน้าที่เห็น
  หากท่านลืมเอาพาสปอร์ตประจำปีติดตัวมา ท่านจะต้องซื้อบัตรเข้าปกติ

 • หลังจากที่ท่านซื้อพาสปอร์ตประจำปีแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิก คืนเงิน หรือเปลี่ยนชื่อที่ลงทะเบียนได้
  หากท่านทำพาสปอร์ตประจำปีหายหรือเสียหาย เราจะไม่สามารถออกเล่มใหม่ได้ในทุกกรณี

 • โปรดทราบไว้ด้วยว่า รายละเอียดของการใช้ ราคา และข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แผนที่

1F GROUND FLOOR

 
1.ทางเข้า

พื้นที่ต้อนรับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ อะควาพาร์ก ซึ่งมีภาพและงานศิลปะร่วมกับปลา

 
2.มะจิคัล กราวนด์

มแีสงไฟ LED บนผนงัทง้ัตวัและตปู้ลาระบบสมัผสั ทเ่ีปน็แหง่แรก ของโลก, เราจะแนะนำท่านสู่โลกที่ท่านไม่เคยเห็น

 
3.คอรัล คาเฟ่ บาร์

เปน็ชว่งเวลาพเิศษในขณะทม่ีองตปู้ลาทย่ีอดเยย่ีมทม่ีแีสงสวา่ง ของปะการงัแท,้ มเีครอ่ืงดม่ืและอาหารวา่ง

 
4.เจลลี่ ฟิช รัมเบิ้ล

เดนิดว้ยความสนกุสนานในพน้ืทผ่ีอ่นคลาย ซง่ึมเีจลลฟ่ีชิแหวกวา่ยไปมา พรอ้มแสงและเสยีีง

2F UPPER FLOOR

ลิตเติ้ลพาราไดซ

ลิตเติ้ลพาราไดซ

5.ลิตเติ้ลพาราไดซ

ทา่นสามารถมองเหน็ปลาทม่ีสีสีนั และ การจดัแสดงนทิรรศการสง่ิมชีวีติแปลกๆตามแตล่ะหมวดหม

อะควา จังเกิ้ล

อะควา จังเกิ้ล

6.วันเดอร์ทู๊บ

อโุมงคใ์ตน้ำ้อนัแสนโรแมนตกิ ทม่ีีSawfish และ Mantas เตน้รำอยา่งสวยงาม ทห่ีาดยูากในทว่ัโลก

ไวล์ด สตรีด

ไวล์ด สตรีด

7. ไลฟ์ มิวเซี่ยม

พพิธิภณัฑส์ง่ิมชีวีติมหศัจรรย ์ทเ่ีหมอืนเปน็ศลิปะ กรณุาชมดอูยา่งเตม็ท่ี

เดอะ สตูเดียม

เดอะ สตูเดียม

8.อะควา จังเกิ้ล

เปน็ระบบทศันยีภาพปา่ธรรมชาตขิองโลก ทา่นสามารถรบัรแู้ละผจญภยัดว้ยความตน่ืเตน

9.ไวล์ด สตรีด

เพนกวนิ แมวนำ้ และนาก มาอยรู่วมกน สามารถชมดภูาพสง่ิมชีวีติแบบอสิระไดอ้ยา่งมธีรรมชาต

10.เฟรนด์ลี่ สแควร์

เปน็พน้ืทโ่ีลง่ซง่ึทา่นสามารถชมดกูารแสดงของแมวนำ้ลายพณิณ และเพนกวนิไดอ้ยา่งใกลช้ดิเหมอืนสมัผสัขา้งนอก

11.เดอะ สตูเดียม

ทา่นสามารถชมดกูารแสดงแบบไดนามกิของปลาโลมา ดว้ยความสวยงามของนำ้ แสง และเสยีงทเ่ีปลย่ีนแปลงไปตามเวลาและฤดกูาล

สนุกเต็มที่ได้อย่างประหยัด ที่ อะควาพาร์ก และโรงแรม!

ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อท่านใช้บริการที่อะควาพาร์ก หรือสถานบันเทิงต่างๆ และโรงแรม พรินซ์โฮเต็ล ๔แห่งดั่งนี้ ที่อยู่บริเวณ ตาคานาวะ และ ชินางาวะ

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง

ที่ อะควาพาร์ก!

หากท่านนำมาแสดง...
กุญแจห้องของโรงแรม / ใบรับรองจองที่พัก

ผู้ใหญ่ (นักเรียน ม.ปลายขึ้นไป) 2,200 เยน → 1,700 เยน
นักเรียนชั้นประถม หรือม.ต้น 1,200 เยน → 900 เยน
เด็กน้อย (อายุ๔ปีขึ้นไป) 700 เยน → 400 เยน

จะได้ส่วนลด 200 เยน จากค่าเข้า อะควาพาร์ก
ใบเสร็จของร้านอาหาร / ตั๋วโรงหนัง / แผ่นคะแนนโบว์ลิ่ง

*

สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ในช่วงที่พักโรงแรม (จนถึงวันที่เช็คเอาท์)

ที่ โรงแรม!

หากท่านนำบัตรเข้าของ อะควาพาร์ก มาแสดง...

 • ทร่ีา้นอาหาร ไดส้ว่นลด 10%(*1)

 • ทโ่ีรงภาพยนตร ์ไดส้ว่นลด 200 เยน (*2)

 • สามารถยมืรองเทา้โบวล์ง่ิไดฟ้ร (*3)

*1

ยกเว้นร้านอาหารหรือเลานจ์ฯลฯบางแห่ง

*2

เฉพาะผู้ใหญ่(ม.ปลายขึ้นไป) ยกเว้นบางแห่ง

*3

เมื่อเล่น 2 ครั้งขึ้นไป

* ใช้ได้เฉพาะ ๑คน ต่อ ๑วัน
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ
* มีบางกรณีไม่สามารดใช้ส่วนลดได้ กรุณาเช็กเว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียด

ธุรกิจการจัดการสัตว์

ชื่อบริษัท

บริษัท โยโกฮามะ ฮักเกจิมะ จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ

อะควาพาร์ก ชินางาวะ

ที่อยู่สถานประกอบการ

4-10-30 ตาคานาวะ, มินาโตะ-กุ, โตเกียว 108-8611
(ใน ชินางาวะ พรินซ์ โฮเต็ล)

ประเภทและเลขที่ทะเบียน ของธุรกิจการจัดการสัตว์

นิทรรศการ 13 โตเกียว-โตะเต็น เลขที่004119

วันที่ลงทะเบียน

1 ต.ค. 2556

วันหมดอายุ

30 ก.ย. 2561

ผู้รับผิดชอบธุรกิจ

นายเรียว โนโนยามะ

อะควาพาร์ก ชินางาวะ
ที่อยู่

4-10-30 ตาคานาวะ, มินาโตะ-กุ, โตเกียว 108-8611(ใน ชินางาวะ พรินซ์ โฮเต็ล)

โทร.

+81-3-5421-1111 <คำแนะนำด้วยเสียงอัตโนมัติ>

*เสียงอัตโนมัติเป็นภาษาญี่ปุ่น

เว็บไซต์